De software WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELANGRIJK – LEES ALSTUBLIEFT

Bedankt voor uw bezoek aan de website (de “Website”) waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden heeft gevonden (de “Website”). De Website is een interneteigendom van TheSoftware (hier collectief aangeduid als “TheSoftware,” “wij” en “ons”). U gaat akkoord met deze TheSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”), in hun geheel, wanneer u: (a) toegang hebt tot de Website; (b) zich registreert voor een nieuwsbrief of zich abonneert op een mailinglijst of informatie aanvraagt via de Website (“Abonnementsservices”); (c) zich registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of loterijen die af en toe door TheSoftware worden aangeboden (ieder, een “Wedstrijd”); (d) zich aanmeldt, of probeert zich aan te melden, bij een partnerprogramma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (“Lidmaatschapsservices”); en/of (e) een product en/of dienst bestelt via de Website (“Leveranciersservices, en samen met de Abonnementsservices en Lidmaatschapsservices, de “Services”). Het TheSoftware Privacybeleid (“Privacybeleid”), de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, TheSoftware Aankoopovereenkomst(en) (“Aankoopovereenkomst”), TheSoftware Lidmaatschapsovereenkomst(en) (“Lidmaatschapsovereenkomst”), evenals alle andere bedrijfsregels, beleidsmaatregelen, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden uitdrukkelijk hierin opgenomen door verwijzing (samen, de “Overeenkomst”). Lees de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Indien u niet akkoord gaat met de Overeenkomst in haar geheel, bent u niet bevoegd om de Services en/of Website op welke wijze dan ook te gebruiken.

TheSoftware WEIGERT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF SERVICES DOOR ENIGE INDIVIDU DAT WORDT GEDOMINEERD DOOR DE ONLINE PRIVACYBESCHERMINGSWET VOOR KINDEREN VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD (“COPPA”). TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM INDIVIDUELEN DE TOEGANG TOT DE SERVICES EN/OF WEBSITE TE WEIGEREN, NAAR EIGEN UITSLUITEND OORDEEL.

SCOPE EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst door te nemen voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan volgens de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsdiensten

Onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst, door u te registreren op de Website en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunt u tegen betaling of gratis gebruik maken van de Abonnementsdiensten. De Abonnementsdiensten zullen u voorzien van e-mailinhoud, tekst en andere materialen (“Abonnementsinhoud”) die relevant zijn voor online marketing en worden aangeboden door TheSoftware en haar partners van derden (“Derde Partij Aanbieders”). Als u de ontvangst van de Abonnementsinhoud wilt stoppen, kunt u ons eenvoudigweg een e-mail sturen naar [email protected]. De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die worden geleverd door TheSoftware en Derde Partij Aanbieders, en hieraan mag niet noodzakelijk waarde worden gehecht. Wees voorzichtig, gebruik gezond verstand en zorg bij het gebruik van de Abonnementsinhoud en/of Abonnementsdiensten. U gaat ermee akkoord dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware garandeert niet dat de Abonnementsinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsdiensten nauwkeurig, volledig of passend is.

Lidmaatschapsdiensten

Onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunt u tegen betaling of gratis een Lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen in een van de verschillende Lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst kunt u de website van het specifieke Lidmaatschap bezoeken. De Lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat om toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (“Ledeninhoud” en tezamen met de Abonnementsinhoud, de “Inhoud”) die worden geleverd door TheSoftware en bepaalde Derde Partij Aanbieders, ontworpen om Leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledeninhoud bevat opmerkingen, meningen en andere materialen die worden geleverd door TheSoftware en Derde Partij Aanbieders, en hieraan mag niet noodzakelijk waarde worden gehecht.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen op de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van deze artikelen van derden. TheSoftware verklaart niet dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen juist of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met de registratie voor de diensten kan onder meer de volgende omvatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en afwijkend factuuradres indien van toepassing); (e) thuis-telefoonnummer; (f) werk-telefoonnummer; (g) faxnummer; (h) creditcardinformatie; en/of (i) andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier (“Service Registratiegegevens”).

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn eventuele toekomstige aanbiedingen die voor u beschikbaar worden gesteld op de website en die de huidige functies van de website aanvullen of anderszins verbeteren, onderworpen aan de Overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de diensten te gebruiken en/of te kwalificeren. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van enige diensten of ander product.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële regels van de wedstrijd die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u kans maken om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de Website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor de wedstrijdregistratie te verstrekken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot de Website, de inhoud en het bijbehorende materiaal en deze te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, de inhoud, de wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden geïntegreerd in enig informatieterugvindsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, de inhoud, de wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, verhuren, verkopen, wijzigen, decompileren, ontleden, reverse engineeren of overdragen.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken die verband houden met de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is strikt verboden. Systematische ophaling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door middel van geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevenswinning om een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten.

HYPERLINKS NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Niemand mag, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, een hyperlink naar de Website maken, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ‘framen’ van de Website en/of verwijzen naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJEN ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, WORDEN AAN U GELEVERD OP ‘AS IS’ EN ‘AS AVAILABLE’ BASIS EN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK EN IMPLICIET, WORDEN TOT HET UITERSTE TOEGESTAANDE VAN TOEPASSELIJK RECHT VERWERPEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFSTAND VAN ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, TheSoftware GEEFT GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJEN ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN;

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van besmettelijke computercodes zoals, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- EN/OF VOORBEELDINGSCHADE WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GOEDE NAAAM, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (OOK INDIEN TheSoftware OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG PRODUCT VAN DERDEN DAT U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE LEVERANCIERS VAN DERDEN, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN; (B) DE KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE WORDEN GEKOCHT OF VERKREGEN VIA, OF TRANSACTIES DIE WORDEN AANGEGAAN VIA DE WEBSITE; (C) DE ONGESCHIKTHEID VOOR WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE LEVERANCIERS VAN DERDEN, OF DE DAAROPVOLGENDE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN DOOR DEZE PARTIJ;

INDEMNIFICATION

U gaat ermee akkoord TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, mede-eigenaars en/of andere partners, te vrijwaren en te beschermen tegen enige en alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of oordelen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen direct tegen u in te roepen en af te dwingen namens zichzelf.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links bieden naar en/of u doorverwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien ondersteunt TheSoftware deze websites van derden niet en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen, noch voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de Website, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken, klikt u hier.

Elke poging van een individu, ongeacht of hij al dan niet een klant van TheSoftware is, om de werking van de Website te beschadigen, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en het civiel recht. TheSoftware zal krachtig optreden tegen elk individu of entiteit dat deze schending pleegt, en zal alle mogelijke rechtsmiddelen gebruiken, zoals toegestaan door de wet en billijkheid.

KEUZE VAN WETGEVING/PLAATS

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Estland (onafhankelijk van conflicterende wettelijke bepalingen). Elk uitgesproken vonnis zal bindend en definitief zijn voor de partijen, en er kan een vonnis over worden ingesteld bij elke bevoegde rechtbank. Niets in deze tekst mag worden opgevat als een belemmering voor een partij om voorlopige voorzieningen te zoeken ter bescherming van haar rechten in afwachting van een uitspraak in arbitrage. Voor zover toegestaan door de wet, gaat u ermee akkoord dat u geen individuele of collectieve rechtsvordering zult instellen, noch zult deelnemen aan een class action-rechtszaak met betrekking tot enige vordering, geschil of controverse die u mogelijk hebt tegen TheSoftware en elk van hun juridische vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agenten en hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers. U stemt ermee in dat voorlopige voorzieningen kunnen worden opgelegd om een dergelijke rechtszaak te stoppen of om u uit de rechtszaak te verwijderen.