Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ nám dávate súhlas s odosielaním e-mailových správ o našich ponukách. Ak sa rozhodnete neprijímať ďalšie e-maily, kedykoľvek sa môžete odhlásiť v dolnej časti každého e-mailu.

Softvér dodržiava súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto zásada ochrany osobných údajov poskytuje oznámenie o normách a podmienkach, ktorými Softvér chráni súkromie informácií, ktoré navštívatelia poskytujú na stránkach na svete, ktoré sú vlastníctvom a prevádzkované Softvérom. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov upozorňuje naše postupy zberu informácií a spôsoby, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie znovu.

A. Osobne identifikovateľné informácie:

Softvér zvyčajne dostáva špecifické údaje o svojich návštevníkoch webových stránok len vtedy, keď takéto informácie poskytnú dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci žiadajú o informácie, nakupujú alebo sa prihlasujú na služby, otvoria požiadavku na podporu zákazníkov, poskytnú informácie o svojom životopise pre pracovné príležitosti alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad pri nákupe, použití kreditnej karty na platbu za služby, odoslaní životopisu alebo požiadavke na určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vašej konkrétnej žiadosti. V väčšine prípadov budete mať možnosť zvoliť si, či chcete, alebo nechcete, aby Softvér použil tieto informácie na ďalšie účely. Taktiež môžete požiadať, aby Softvér nevyužíval vaše informácie, zasláním e-mailu na adresu: [email protected], avšak Softvér si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia posielať vám bulletiny a iné dôležité informácie o vašich službách Softvéru. Ak sa nepostúpia od vás žiadne pokyny, môže Softvér použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktoch ponúkaných skupinou spoločností Softvéru, autorizovanými agentmi Softvéru a poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými Softvér spolupracuje a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé. Avšak Softvér nebude predávať ani obchodovať s vašimi osobne identifikovateľnými informáciami, pokiaľ sme na to nemajú povolenie alebo nie sme zákonne povinní tak urobiť, alebo v prípade bezprostredného telesného ohrozenia pre návštevníka alebo iných ľudí. Na tých stránkach Softvéru, kde môžete Softvéru dobrovoľne poskytnúť údaje o platobnej karte alebo iné informácie o objednávaní prostredníctvom webu, Softvér chráni a zabezpečuje tieto informácie prostredníctvom bežných zabezpečovacích a šifrovacích protokolov založených na webe, ako napríklad Secure Socket Layer (SSL) a Secure Electronic Transaction (SET). Na tých stránkach, kde dobrovoľne ponúknete akúkoľvek spätnú väzbu, údaje, odpovede, otázky, komentáre, návrhy, nápady a podobné, bude Softvér považovať tú časť informácií za nekonfišcenčné a neprirodzené a pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené inak, Softvér si neberie na seba zodpovednosť za ochranu takýchto informácií pred zverejnením.

Príklady v týchto materiáloch nie sú zárukou zarobenia ani zárukou príjmu. Potenciálne zisky závisia úplne od používateľa nášho produktu, nápadov, techník a úsilia. Nepredstavujeme to ako „získajte bohatstvo z rýchleho podvodu“ a ani by ste to nemali tak vnímať.

B. Nesúkromné (všeobecné) informácie:

Všeobecne platí, že Softvér automaticky zhromažďuje niektoré všeobecné informácie. Všeobecné informácie neodhaľujú identitu návštevníka. Obvykle obsahujú informácie o internetovej adrese pridelené vašemu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky Softvéru. Softvér zhromažďuje tieto informácie len na obmedzený účel určovania zákazníckej starostlivosti a potrieb webových stránok. Na dosiahnutie tohto účelu používame určité technológie, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže poskytnúť návštevníkovi ušité informácie o službách Softvéru). Softvér nespája informácie zhromaždené týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozorňoval na prijatie „cookies“ a mohli ste ich odmietnuť.

C. Váš Softvér hostuje webstránku, server, nástenné tabule, fórum, webstránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane nástennej tabule, chatovej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú môže váš Softvér hostiť ako súčasť vášho Softvéru, sú dostupné pre každého, kto navštívi toto miesto. Softvér nemôže zaručiť ochranu akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho, webové stránky Softvéru obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám nepriamo súvisiacim so Softvérom. Softvér nemôže ochrániť akékoľvek informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Napriek vyššie uvedenému a v súlade s platnými zákonmi Softvér (i) plne spolupracuje so štátnymi, miestnymi a federálnymi úradníkmi v akejkoľvek vyšetrovaní súvisiacom s akýmkoľvek obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odosielaných Softvéru) alebo domnelými nezákonnými aktivitami akéhokoľvek používateľa Služby a (ii) prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelom vykonania takého spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi Softvér môže byť povinný zverejniť osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho si Softvér môže vyhradiť právo monitorovať oblasti komunikácie všetkého druhu (i) za účelom splnenia akéhokoľvek zákona, predpisu alebo vládnej žiadosti; (ii) ak je takéto zverejnenie potrebné alebo vhodné na prevádzku Softvéru; alebo (iii) na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných osôb. V súvislosti so potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek záujmu Softvéru a webových stránok Softvéru a iných stránok vlastnených spoločnosťou si Softvér vyhradzuje právo predať alebo previesť vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzujúc sa na, mena, adresné údaje a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretími stranami, ktoré (i) sú špecializované na komunikačné produkty alebo služby; (ii) súhlasia byť nástupcom Softvéru v záujme zachovania a ochrany informácií zhromaždených a udržiavaných Softvérom a (iii) súhlasia s povinnosťami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.