Predpisi

OBSEG IN PRILAGODITEV POGODBE

Z uporabo spletnega mesta soglašate, da se boste držali predpisov in pogojev, navedenih v Pogodbi. Pogodba služi kot popolni in izključni sporazum med vami in programsko opremo v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta in preglasijo vse prejšnje ali sočasne sporazume, zagotovila, garancije in/ali razumevanja glede spletnega mesta. Pridržujemo si pravico do spremembe Pogodbe po lastni presoji, brez posebnega obvestila vam. Najnovejšo različico Pogodbe bomo objavili na spletnem mestu in svetujemo vam, da jo pregledate, preden začnete uporabljati spletno mesto. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta in/ali storitev priznavate, da se strinjate, da boste upoštevali vse pogoje, navedene v trenutni različici Pogodbe. Zato je priporočljivo, da redno preverjate to stran za posodobitve in/ali spremembe.

OPRAVILNOST

Prístup na webovú stránku a služby je obmedzený pre jednotlivcov, ktorí sú schopní uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušných zákonov. Webová stránka a služby nie sú určené pre osoby mladšie ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nie ste oprávnení používať alebo pristupovať na webovú stránku a služby.

PODPROGRAM DOBRE INFORMACIJE O POSREDUJEM STORITVE

Služby online predajcu

Použitím poskytnutých formulárov na objednávku môžete získať prístup k rôznym produktom a službám prostredníctvom webovej stránky. Popisy týchto produktov a služieb poskytujú výrobcovia alebo distribútori a spoločnosť TheSoftware nemôže zaručiť ich presnosť alebo úplnosť. Uznávate, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná za žiadne problémy s získavaním produktov alebo služieb z webovej stránky, ani za akékoľvek spory so predajcami, distribútormi alebo koncovými používateľmi. Spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná za žiadne nároky súvisiace s produktmi a službami ponúkanými na webovej stránke.

PROMOTIONS

TheSoftware občasno izvaja vznemirljive promocije in ponuja čudovite nagrade in nagrade prek različnih promocijskih dogodkov. Z oddajo natančnih in resničnih informacij na registracijskem obrazcu za vsako promocijo ter s strinjanjem, da boste upoštevali uradna pravila za vsak dogodek, lahko imate možnost, da osvojite fantastične nagrade. Za sodelovanje v promocijah, predstavljenih na spletnem mestu, morate najprej izpolniti ustrezen obrazec za vstop. Za registracijo za promocije morate zagotoviti natančne, trenutne in popolne informacije. TheSoftware si pridržuje pravico, da zavrne vse registracijske podatke, ki jih določi izključno in izključno po svojem lastnem preudarku TheSoftware, da kršijo kateri koli del sporazuma, ali če so posredovani podatki nepopolni, goljufivi, ponarejeni ali drugače nesprejemljivi. TheSoftware si lahko kadar koli, po lastni presoji, spremeni zahteve registracijskih podatkov.

POVOLJENJE ODMIŠLJENO

Z uporabo naše spletne strani vam je dodeljena omejena, ne-prenosljiva in preklicljiva licenca za dostop in uporabo spletne strani, njenega vsebino in sorodnih materialov v skladu s pogoji sporazuma. Programska oprema si pridržuje pravico do prekinitve te licence po lastni presoji. Dovoljeno vam je uporabljati spletno stran in vsebino na enem računalniku za osebne, nekomercialne namene. Prepovedana je reprodukcija ali vključitev katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev v kateri koli elektronski ali mehanski sistem za pridobivanje informacij. Poleg tega vam ni dovoljeno uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, oddajati v najem, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstaviti, inženirsko razstavljati ali prenesti spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli dela le-teh. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v sporazumu. Prav tako vam je prepovedano uporabljati katero koli napravo, programsko opremo ali rutino za motenje pravilnega delovanja spletne strani in izvajati kakršna koli dejanja, ki povzročajo prekomerno obremenitev infrastrukture programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

VLASTNÍCKE PRÁVA A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Naša webová stránka, obsah, súťaže a služby sú chránené rôznymi duševnými vlastníckymi právami, vrátane autorských práv, ochranných značiek a ďalších vlastníckych práv. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie, distribúcia, publikovanie alebo predaj našich materiálov je prísne zakázaný. Automatizované zbieranie údajov alebo extrakcia údajov na vytváranie databáz bez našej písomnej povolenia je tiež zakázaná. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnym materiálom zobrazeným na našej webovej stránke alebo prostredníctvom našich služieb. Zverejnenie informácií alebo materiálov nezruší naše práva. Naše meno, logo a ochranné značky sú majetkom spoločnosti TheSoftware a akékoľvek neoprávnené použitie je prísne zakázané.

AKT HYPERLINKOVANIA NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUZNAČENIA, ‘FRAMOVANIE’ A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE PRÍSNE ZAKÁZANÝ

Bez výslovného súhlasu spoločnosti TheSoftware nie je nikomu dovolené odkazovať na webovú stránku alebo na jej časti (vrátane, avšak nie obmedzené na, logá, obchodné značky, branding alebo chránený materiál) na svoju webovú stránku alebo webovú platformu na akýkoľvek účel. Okrem toho, ‘framing’ webovej stránky a/alebo odkazovanie na unifikačný zdrojový locator (URL) webovej stránky v akomkoľvek médiu, či už obchodným alebo neobchodným, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware je prísne zakázané. Súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s webovou stránkou na odstránení alebo zastavení akéhokoľvek takého obsahu alebo činnosti. Uvedomujete si, že budete zodpovedný za akékoľvek spôsobené škody.

ÚPRAVA A ODSTRÁNENIE OBSAHU

Máme právo upraviť alebo odstrániť akékoľvek dokumenty, údaje alebo iný materiál, ktorý je zverejnený na webovej stránke, podľa vlastného uváženia.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI PRENOS

Uporabniki prevzemajo vso odgovornost za morebitno škodo, ki jo povzroči prenos z Vplastnika spletne strani. Programska oprema ne zagotavlja, da so prenosi brez škodljive programske kode, kot so virusi in zlonamerna programska oprema.

ODŠKODOVANIE

Súhlasom s týmito podmienkami súhlasíte s odškodnením a ochranou TheSoftware, spolu s ich materskými spoločnosťami, dcérskymi spoločnosťami a pridruženými subjektmi, ako aj ich príslušnými členmi, lídrami, zamestnancami, agentmi, spolupartnermi a inými partnermi. To zahŕňa obranu proti akýmkoľvek nárokom, výdavkom, škodám, súdnym poplatkom a rozsudkom tretích strán v dôsledku: (a) vaše používanie webovej stránky, služieb, obsahu alebo účasť v akýchkoľvek súťažiach; (b) vaše porušenie dohody; a / alebo (c) vaše porušenie práv iného jednotlivca alebo subjektu. Účelom tejto ustanovenia je ochrániť TheSoftware, ich materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pobočky a príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a právnikov. Každá z týchto strán má právo tieto ustanovenia uplatňovať priamo voči vám.

NÁVŠTEVA INÝCH STRÁNOK

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za dostupnosť alebo obsah týchto externých stránok a neodporúčame ani nezodpovedáme za žiadne škody alebo straty, ktoré môžu vzniknúť pri prístupe k týmto zdrojom tretích strán. Ďakujeme za pochopenie.

POGOJI IN POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA PODATKE O OBLIKI

Z dostopom do spletnega mesta in posredovanjem povratnih informacij, komentarjev ali podatkov za registracijo se strinjate, da boste spoštovali naše politike glede informacij o obiskovalcih. Imamo pravico uporabljati vse informacije, povezane z vašo uporabo spletnega mesta in vse osebne podatke v skladu s svojo politiko zasebnosti. Kliknite tukaj, da pregledate našo politiko zasebnosti.

Je prísne zakázané, aby akákoľvek osoba, či už zákazník spoločnosti TheSoftware alebo nie, sa pokúšala narušiť, sabotovať, manipulovať, poškodiť alebo narušiť fungovanie webovej stránky. Akékoľvek takéto kroky budú považované za porušenie trestných aj občianskych zákonov. Spoločnosť TheSoftware bude dôsledne prenasledovať všetky dostupné právne a spravodlivé prostriedky voči akémukoľvek jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý bude zodpovedný za takéto aktivity.